Delovna skupina: PRODUKTI 


Facilitira in supervizira: Barbara Izlakar

Ta skupina se bo tesno povezovala s skupinama mreže in marketinga. Od mreže bo dobivala input - torej seznam oseb/organizacij in njihovih vsebin; z marketingom pa bo skupaj raziskala trg in definirala ciljne skupine, ter mu “oddala” svoj output - to je produkte, ki jih bo slednji tržil preko ustreznih trženjskih kanalov. Z ostalimi delovnimi skupinami se bo srečevala pri vzpostavljanju kriterijev za izvedbo storitev, določitvi cenovne politike in nadzoru.

Glede na akcijski načrt bomo imeli en produkt do marca, tri do maja, pet do junija, sedem avgusta in deset oktobra 2019. V vsakem primeru bomo izdelali več produktov, saj moramo preverjati tudi učinkovitost le-teh. Lahko se bo zgodilo, da kateri izmed produktov ne bo uspešen. Do konca leta 2019 potrebujemo 10 uspešnih produktov.

Prvi sestanek delovne skupine za produkte načrtujemo v januarju. Po akcijskem načrtu bi si morali sestanki slediti vsak mesec. Idealno bi bilo, če bi se člani srečevali enkrat na tri tedne. Zaradi obsega problematike se zna zgoditi, da se bo skupina delila na podskupine oz. da se bo izoblikoval ožji team, ki bo tesneje in pogosteje sodeloval.

V decembru 2018 je tako potrebno določiti, kdo vse bo član delovne skupine, in slednji posredovati dokumente za predpripravo (npr. že izdelane analize, strateške dokumente, primere dobrih praks ipd.), da se z njimi pred pričetkom dela seznani. S tega vidika tudi ni izključen informativen sestanek že v decembru 2018, kjer bi se delovna skupina seznanila z vsem zgoraj zapisanim - torej načinom in cilji dela delovne skupine.

V delovni skupini poleg strokovno podkovane osebe projektnega partnerja potrebujemo nekoga, ki široko pozna vsebine in problematiko kulture v mestu (glasbena, dramska, upodobitvena umetnost, festivali, ipd.); nekoga iz turizma v praksi, ki je že uspešno oblikoval in tržil pakete (kreativnega)kulturnega turizma (ali vsaj turizma na splošno); nekoga, ki ima znanje in smisel za oblikovanje všečnih produktov in kreiranje zgodb; ter najmanj enega entuziasta, ki ima nore ideje in optimistično verjame v uspeh projekta.

Cilj: 10 novih skupnih produktov kreativnega-kulturnega turizma z v mrežo vključenimi partnerji, ki bodo objavljeni na digitalnem portalu in drugih kanalih


Cilji delovne skupine

 • ugotoviti, kaj za nas pomenijo produkti kreativnega/kulturnega turizma, tj. natančneje (re)definirati, kar smo znotraj skupine že dognali (poenotili smo se, da morajo naši produkti biti avtentični, unikatni/edinstveni, lokalni, kreativni, zanimivi/zvedavi, veččutni, vključujoči/povezovalni, družbeno odgovorni) - za vsako od naštetih kategorij moramo določiti kazalnike, kaj posamezna kategorija pomeni (npr. avtentično pomeni ____)

 • pozivati na dopolnitve, pregledati in dopolnjevati mapiranje vsebin - katere vsebine iz bazena vsebin, ki jih partnerji v mreži nudijo, se vključujejo v produkte, kot smo jih predhodno definirali (tj. jih želimo) (s pomočjo mreže)

 • določiti vrste produktov, ki jih bomo obravnavali (nadgradnja obstoječih produktov, razvoj integralnih turističnih produktov, razvoj kulturno-turističnih doživetij, organizacija kulturno-turističnih dogodkov ipd.)

 • ugotoviti, na kakšen način bomo produkte oblikovali (začrtati model oz. smernice), ki se nanašajo na:

  • določitev, kaj mora posamezen produkt vsebovati (npr. dediščino, praktični pristop/interaktivnost (hands-on) ipd.), kar bo predstavljalo razlikovalni znak naših produktov

  • prisotnost partnerjev v produktih (kako le-te proporcionalno vključiti v produkte)

  • časovno trajanje paketov

  • kalkulacijo/način oblikovanja prodajne cene (pribitek, provizija ipd.) (s pomočjo skupine za vzdržnost in fundraising)

 • definirati, na kak način se bodo paketi izvajali - določiti modele izvedbe za določene vrste produktov (orodja osebne in neosebne interpretacije; npr. prvoosebna pripoved, demonstracija ipd.)

 • določiti kriterije za preverbo učinkovitosti produkta (skupaj s skupino za izobraževanje in rekleksijo/nadzor, ki se bo vzpostavila kasneje)

 • določiti, kdo lahko izvaja storitve (standardi izvedbe) (skupaj s skupino za izobraževanje)

 • predhodno pregledati oz. izdelati:

  • analizo dobrih praks (nacionalno, globalno)

  • analizo kulturnih/turističnih produktov Mariboru, ki delujejo ali ne delujejo, in dognati, zakaj je temu tako

 • predhodno definirati ciljne skupine, določiti profil kreativnega-kulturnega turista, definirati trende v turizmu, kulturi oz. kreativnem-kulturnem turizmu (s pomočjo marketinga)

 • razmisliti koga oz. katero organizacijo še smiselno vključiti v oblikovanje produktov, ter na katerem področju imamo manko produktov (npr. turizem 4.0)

 • prepoznati trende, zahteve, želje in potrebe trga (s pomočjo marketinga)

 • izdelati testne produkte (prototipe) in jih lansirati na trg ter oceniti njihovo učinkovitost

 • definirati načine za prilagoditev produktov tujim trgom (npr. izvedba gledališke predstave v tujem jeziku, podnapisi ipd.)

Ta skupina se bo tesno povezovala s skupinama mreže in marketinga. Od mreže bo dobivala input - torej seznam oseb/organizacij in njihovih vsebin; z marketingom pa bo skupaj raziskala trg in definirala ciljne skupine, ter mu “oddala” svoj output - to je produkte, ki jih bo slednji tržil preko ustreznih trženjskih kanalov. Z ostalimi delovnimi skupinami se bo srečevala pri vzpostavljanju kriterijev za izvedbo storitev, določitvi cenovne politike in nadzoru.  

Glede na akcijski načrt bomo imeli en produkt do marca, tri do maja, pet do junija, sedem avgusta in deset oktobra 2019. V vsakem primeru bomo izdelali več produktov, saj moramo preverjati tudi učinkovitost le-teh. Lahko se bo zgodilo, da kateri izmed produktov ne bo uspešen. Do konca leta 2019 potrebujemo 10 uspešnih produktov.

Prvi sestanek delovne skupine za produkte načrtujemo v januarju. Po akcijskem načrtu bi si morali sestanki slediti vsak mesec. Idealno bi bilo, če bi se člani srečevali enkrat na tri tedne. Zaradi obsega problematike se zna zgoditi, da se bo skupina delila na podskupine oz. da se bo izoblikoval ožji team, ki bo tesneje in pogosteje sodeloval.

V decembru 2018 je tako potrebno določiti, kdo vse bo član delovne skupine, in slednji posredovati dokumente za predpripravo (npr. že izdelane analize, strateške dokumente, primere dobrih praks ipd.), da se z njimi pred pričetkom dela seznani. S tega vidika tudi ni izključen informativen sestanek že v decembru 2018, kjer bi se delovna skupina seznanila z vsem zgoraj zapisanim - torej načinom in cilji dela delovne skupine.

V delovni skupini poleg strokovno podkovane osebe projektnega partnerja potrebujemo nekoga, ki široko pozna vsebine in problematiko kulture v mestu (glasbena, dramska, upodobitvena umetnost, festivali, ipd.); nekoga iz turizma v praksi, ki je že uspešno oblikoval in tržil pakete (kreativnega)kulturnega turizma (ali vsaj turizma na splošno); nekoga, ki ima znanje in smisel za oblikovanje všečnih produktov in kreiranje zgodb; ter najmanj enega entuziasta, ki ima nore ideje in optimistično verjame v uspeh projekta.


Časovnica delovanja skupine

7. januar 2019

Oblikovanje delovne skupine

Do 7. 1. 2019 bomo prejeli povratno informacijo od akterjev, ki želijo biti vključeni v delovno skupino "Produkti".

Na podlagi vnaprej pripravljenih kriterijev in kadrovskih potreb delovne skupine bom odločila, kdo vse bo tvoril to delovno skupino

10. januar 2019

uvodni sestanek delovne skupine "Produkti"

Izvedel se bo uvodni sestanek delovne skupine:
- predstavitev dela delovne skupine (namen, cilji, terminski načrt)
- predstavitev članov skupine
- določitev njihovih funkcij
- določitev terminov srečanja

Delavnica: kako si predstavljamo oblikovanje produktov? z izdelavo testnih prototipov v naslednjem tednu

20. januar 2019

Srečanje z Delovno skupino Mreža

Tema: Oblikovanje pravilnika - sistema delovanja mreže

28. januar 2019

Sestanek 1 delovne skupine "Produkti"

Na prvem sestanku se bomo:
- teoretično seznanili s tem, kaj so to kreativno-kulturni turistični produkti,
- si pogledali primere dobrih praks pri nas in v tujini,
- analizirali, kateri primeri so dobri pri nas in kateri ne, ter zakaj, 
- pogledali, koga imamo v mreži in kakšne vsebine imamo na voljo,
- dokončno definirali, kakšne produkte želimo (manifest),
- glede na vse zgoraj našteto prevetrili, preoblikovali, spremenili, dodelali 5 predhodno izdelanih prototipov produktov,
- skupino se pozove, da v naslednjih dneh na podlagi naučenega oblikuje še dodatne 4 prototipe produktov. 

12. februar 2019

Sestanek 2 delovne skupine "Produkti"

Na 2. delovnem sestanku člani DS nadaljujejo z delom po prvem sestanku tako, da še dodatno:
- dorečejo, katere vrste produktov bomo obravnavali (npr. nadgradnja obstoječih produktov, razvoj integralnih turističnih produktov, razvoj kulturno-turističnih doživetij, organizacija kulturno-turističnih dogodkov ipd.), torej določimo klasifikacijo produktov, s katerimi se bomo ukvarjali;
- izumijo "recept" za oblikovanje naših drugačnih, edinstvenih in prepoznavnih produktov - začetek oblikovanja modela;
- začnejo oblikovati produktno strategijo (ključ za vključitev partnerjev mreže, način oblikovanja produktne cene, časovno trajanje produktov, ciljne skupine ipd.).

Na podlagi dognanega prevetrimo, preoblikujemo, spremenimo, dodelalamo 9 predhodno izdelanih prototipov produktov.
Sproti se učimo argumentirati, zakaj smo se za posamezen produkt odločili.

25. februar 2019

Sestanek 3 delovne skupine "Produkti"

Na tem sestanku nadaljujemo, kjer smo ostali zadnjič, in sicer:
- dokončamo produktno strategijo (vsebinska, kadrovska, finančna in časovna opredelitev produktov),
- dokončamo model oblikovanja naših produktov

Produktno strategijo zapišemo in jo objavimo v interni mreži.
Ponovno prevetrimo in po potrebi dopolnimo/spremenimo 9 obstoječih prototipov produktov.

Na podlagi dognanega člane DS pozovemo k oblikovanju še 4 dodatnih prototipov produktov.

12. marec 2019

Sestanek 4 delovne skupine "Produkti"

Ta sestanek je malo pred lansiranjem prvega produkta/prvih produktov na tržišče.
Na sestanku:
- izmed 13 izdelanih prototipov produktov izberemo najbolj perspektivne, ki jih bomo lansirali na tržišče,
- začnemo dogovarjati standarde izvedbe (kakovosti) storitev,
- dotaknemo se še evalvacije.