Obrazec za pregled in analizo izpolnjevanja obveznih in vsebinskih kriterijev


Doživetja se za uvrstitev pod novo blagovno znamko presojajo skozi naslednje 3 sklope pogojev in kriterijev:


SKLOP I, ki vključuje temeljne vhodne pogoje.

To so pogoji, ki jih mora prijavitelj v celoti izpolnjevati oziroma zagotoviti (odgovarja se z DA – izpolnjuje, NE – ne izpolnjuje). V prvem sklopu je navedenih 8 obveznih pogojev.

SKLOP II, ki vključuje vsebinske kriterije.

Ti kriteriji so razporejeni v 10 vsebinskih sklopov in se ocenjujejo z ocenami 1 do 10. Prijavitelj mora zagotoviti 80-odstotno izpolnjevanje točk (povprečna ocena najmanj 8,0, ob tem pa mora imeti vsaj 5 posameznih kriterijev v vsaj 3 različnih vsebinskih kategorijah ocenjene z oceno 10), hkrati pa komisija v okviru enega od sklopov (to je 5-zvezdičnost doživetja) presoja, neodvisno od pridobljene ocene, ali prijavljeno doživetje prispeva k viziji zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.

SKLOP III, ki vključuje pregled aktivnosti/zaveze, ki jih mora prijavitelj zagotoviti kot član zbirke Slovenia Unique Experiences.

Te aktivnosti so v osnovi del obrazca K04 - PRIJAVNICA, za katere mora prijavitelj v obliki izjave podpisati, da jih bo zagotavljal v primeru vključitve v zbirko Slovenia Unique Experiences. Povzemamo jih tudi v K03 – KRITERIJI, da so pogoji, kriteriji in aktivnosti povzeti na enem mestu.


Navodila za uporabo preglednice s kriteriji

V SKLOPU I opredelite, ali izpolnjujete pogoj ali ne. V ustrezno okence vpišete vaš odgovor DA ali NE (drugi odgovori niso mogoči). Z rdečo so navedena potrebna dokazila oziroma obrazci, kjer navajate točne informacije. Vse priloge (dokazila) oddate preko e-maila na unique@slovenia.info (fotografije in video pa priložite preko Wetransfer.com povezave v istem e-mailu).

V SKLOPU II za vsak kriterij v prvo okence dodajte kratko, a zelo konkretno pojasnilo (do 300 znakov s presledki). Z rdečo so navedena tudi potrebna dokazila oziroma obrazci, kjer navajate točne informacije. Nato ocene v desnem delu podaja strokovna komisija, vsak član ločeno. Ocena je nato združena. Vsak prijavitelj dobi številčno oceno in pisni odgovor, ali je doživetje vključeno v zbirko Slovenia Unique Experiences, z dodatnimi pojasnili – utemeljitvijo.

V SKLOPU III opredelite, ali v primeru vključitve vašega doživetja v zbirko Slovenia Unique Experiences jamčite vsako od navedenih 20 aktivnosti. V ustrezno okence obkljukajte, da ste to pripravljeni zagotoviti.

V procesu vam bomo z veseljem pomagali. Na voljo smo vam na e-mail naslovu barbara.izlakar@gmail.com


 

TEMELJNI VHODNI OBVEZNI POGOJI

Izpolniti morate vseh 8 temeljnih vhodnih obveznih pogojev.

 
Kot prijavitelj prevzemate in jamčite ORGANIZACIJO oziroma celotno IZVEDBO DOŽIVETJA.
Izpolnjen obrazec K04 PRIJAVNICA.
Prijavitelj ob prijavi posluje že VSAJ POL LETA, za večdnevno doživetje pa mora imeti LICENCO ZA TURISTIČNO AGENCIJO *
(slednje ne velja za nastanitvenega ponudnika)
Doživetje je oblikovano kot PRODAJNO DOŽIVETJE. *
Izpolnjen obrazec K04 PRIJAVNICA.
Doživetje je VODENO. *
Izpolnjen obrazec K04 PRIJAVNICA.
Doživetje se v obliki, kot ga prijavljate, že IZVAJA. *
Izpolnjen obrazec K05 OPIS DOŽIVETJA in PRILOGE, kjer prijavitelj poda povezave do predstavitve doživetja.
Prijavitelj jamči INFORMACIJE in IZVEDBO (poleg slovenskega) vsaj v ENEM TUJEM JEZIKU. *
Izpolnjen obrazec K04 PRIJAVNICA, kjer se navede povezava.
Doživetje je podprto z najmanj 5 KAKOVOSTNIMI FOTOGRAFIJAMI. *
Izpolnjen obrazec K05 OPIS DOŽIVETJA in PRILOGE – prijavnica se obravnava kot popolna z najmanj 5 priloženimi fotografijami.
Kot podjetje/ponudnik/destinacijska organizacija delujete in svojo ponudbo že tržite NA TUJIH TRGIH. *
Povezava do spletne strani v tujem jeziku.
(dodajte pojasnila za zgornja vprašanja, če je potrebno)

 

VSEBINSKI KRITERIJI

Pojasnilo k izpolnjevanju:

  • DA : pomeni, da vaše doživetje izpolnjuje kriterije.

  • NE : doživetje ne izpolnjuje kriterijev ali jih delno izpolnjuje, vendar ne na ravni, kot se pričakuje za znamko _______________. Prijavitelj naj na osnovi povratne informacije s strani komisije poišče možnosti za nadgradnjo oziroma izboljšanje.

Doživetje mora zagotoviti oceno najmanj 7 od 10 - od tega mora izpolnjevati vse obvezne kriterije, ki lahko prinesejo max. 4 točke, ter vsaj 3 točke od max. 6 za dodatne zaželene kriterije. 

Komisija bo podala tudi pisno obrazložitev ocene, s priporočili.

OBVEZNI KRITERIJI
LOKALNOST: Doživetje temelji na lokalni identiteti.
Doživetje temelji na LOKALNI IDENTITETI ponudnika oziroma destinacije (narava, kultura – kulturna dediščina ali sodobni načini življenja, kreativne industrije itd., ljudje – t.i. DNA destinacije). *
Udeleženec ima skozi doživetje priložnost, da stopi v pristno interakcijo z LOKALNIM PREBIVALSTVOM. *
ARTIKLI odsevajo lokalno identiteto (lokalni materiali, lokalni kreatorji, lokalna zgodba). *
EDINSTVENOST: Tega ni možno doživeti nikjer drugje.
V odnosu do primerljivih doživetij v svetu ali Sloveniji ima to doživetje jasno izražene ELEMENTE RAZLIKOVANJA (npr. način izvedbe, izjemna lokacija ipd.) *
Doživetje UDELEŽENCA VKLJUČUJE – udeleženec sodeluje in ne zgolj spremlja (npr. delavnice, degustacije, sodelovanje, aktivnosti ipd.) *
Skozi doživetje se obiskovalec NAUČI NEKAJ novega – o naravi, kulturi, ljudeh, o sebi (nova znanja in spoznanja). *
Doživetje vključuje vsaj eno PRESENEČENJE (poskrbljeno je, da gost prejme/da se zgodi vsaj eno malenkost/pozornost, ki ni nikjer navedena – lahko gre za predmet ali storitev). *
Močno je izražen vidik EMOCIONALNOSTI. Doživetje nagovarja vsa čutila oziroma več čutil. *
Doživetje vključuje ZGODBO (ki jo pripovedujejo sodelujoči pri izvajanju doživetja oziroma vodnik), ki je relevantna za obiskovalca, ki ustreza tipu doživetja in ki posebnosti, edinstvenosti doživetja/destinacije/ponudnika pretvarja v zapomljiva doživetja. *
Doživetje je realno in ustrezno ORGANIZACIJSKO ZASNOVANO (dolžina, dramaturgija, podajanje informacij)? *
Doživetje zagotavlja STALNO KAKOVOST v vseh fazah izvedbe (neodvisno od časa in vodnika). *
Doživetje je PROFESIONALNO IZVEDENO, tj. strokovnost in ustrezen/spoštljiv odnos do obiskovalcev (kompetentni izvajalci). *
(dodajte pojasnila za zgornja vprašanja, če je potrebno)
ZAŽELENI KRITERIJI
POVEZOVALNOST: Doživetje vključuje različne akterje/izvajalce.
Doživetje vključuje akterje iz ISTEGA GOSPODARSKEGA SEKTORJA. *
Doživetje vključuje akterje iz RAZLIČNIH GOSPODARSKIH SEKTORJEV. *
KREATIVNOST: Obiskovalci lahko v okviru doživetja izražajo svoj kreativni potencial.
Obiskovalec v sklopu doživetja SAM USTVARI končni izdelek (fizični izdelek, pesem, igralski nastop ipd.) *
Obiskovalec lahko izdelek obdrži v TRAJNO LAST (fizični izdelek, posnetek nastopa ipd.). *
DRUŽBENA ODGOVORNOST: Zagotavlja vse temeljne elemente trajnostnega delovanja.
Doživetje je obiskovalcem DOSTOPNO oz. INKLUZIVNO (npr. klančine za gibalno ovirane, ograja na stopnicah, bonitete za ranljive skupine ipd.) *
Doživetje sledi OKOLIJSKIM STANDARDOM (npr. brez plastike, ločevanje odpadkov …) *
DESEZONALIZACIJA: Izvedba doživetja ni vezana na sezono.
Doživetje se izvaja TUDI IZVEN letnih sezon. *
Navedite v katerih mesecih se izvaja.
STANDARDI: Izvajalec izpolnjuje nujne dodatne pogoje za izvedbo dejavnosti.
Turistični vodnik ima veljavno TURISTIČNO LICENCO (lokalno, nacionalno, specializirano – npr. gorski vodnik, kolesarski vodnik ipd.) *
Organizacija ima CERTIFIKAT/POTRDILO/SPRIČEVALO za izvedbo dejavnosti. *
DODANA VREDNOST: Zaradi močne izkustvene note in močnega angažiranja ljudi doživetje ustvarja višjo dodano vrednost in nagovarja zahtevnega obiskovalca, ki je za posebno doživetje pripravljen plačati tudi nekaj več.
Doživetje je motivacijsko in prinaša VREDNOST ZA GOSTA. *
Finančni učinki doživetja ostajajo v lokalni skupnosti in s tem omogočajo PODPORO LOKALNEGA MIKROGOSPODARSTVA. *
(dodajte pojasnila za zgornja vprašanja, če je potrebno)