2. medsektorsko srečanje »Maribor is the future – Na poti k produktom«V MARIBORU SE PREMIKA ... Včeraj v Mariboru 18 kulturnih in turističnih organizacij podpisalo »Manifest akterjev v kulturi in turizmu za razvoj kulturnega in kreativnega turizma v Mariboru z okolico«, s katerim so se zavezali k skupnemu sodelovanju 

Projektna skupina »Maribor is the Future!«, ki deluje od 1. oktobra 2018 in katere namen je povezovati razpršene akterje v mestu z namenom oblikovanja integralnih turističnih produktov kreativno-kulturnega turizma ter skupne promocije in fundraisinga, je včeraj, dne 17. januarja 2019, v prostorih Centra Plesa Maribor, ki je tudi eden izmed šestih partnerjev predmetnega projekta, izvedla 2. medsektorsko srečanje »Maribor is the future – Na poti k produktom«. 

Srečanja se je udeležilo 31 posameznikov iz različnih kulturnih in turističnih organizacij iz vladnega, nevladnega in zasebnega sektorja. Obiskanost dogodka nakazuje močno željo navedenih akterjev po učinkovitejšem povezovanju in tesnejšem sodelovanju. Prvi korak k uresničitvi navedene želje se je izrazil s podpisom manifesta, ki opredeljuje načela in vrednote skupnega delovanja. Besedilo manifesta se je več kot dva meseca sooblikovalo skupaj s širšo strokovno javnostjo in se v prihodnje več ne namerava spreminjati. Na srečanju se je z manifestom k skupnemu sodelovanju zavezalo 18 organizacij podpisnic. 

K podpisu manifesta se lahko kadarkoli pridružijo še druge kulturne oz. turistične organizacije ali posamezniki v Mariboru z okolico. Manifest se hrani na Gosposki ulici 11, Maribor. Vsak akter s področja kulture ali turizma, ki se želi zavezati k skupnim ciljem, načelom in vrednotam projekta »Maribor is the Future«, se lahko v času odprtja zglasi na navedenem naslovu in manifest podpiše. 

Poleg slovesnega podpisa manifesta je projektna skupina na 2. medsektorskem srečanju projekta izvedla krajše izobraževanje na temo kreativnega turizma. V sklopu izobraževanja se je preko videokonference v predstavitev vključila gospa Tadeja Miklavin, predstavnica Zavoda za turizem Šaleške doline, ki je predstavila primere dobrih praks kreativno-kulturnega turizma v njihovi destinaciji.  Na srečanju so se udeležencem prav tako predstavile delovne skupine (DS), znotraj katerih bo projektna ekipa »Maribor is the Future!« bolj organizirano nadaljevala z delovanjem. Udeležence se je nato pozvalo k vključitvi v posamezno delovno skupino, na to temo pa so se v nadaljevanju izvedle praktične delavnice. 

Projektna skupina 2. medsektorsko srečanje ocenjuje za uspešno, saj je v posamezno delovno skupino pristopila večina udeležencev, ki želijo aktivno sooblikovati prihodnost Maribora z okolico na področju kulture in turizma. Slednje bo omogočilo bolj pospešen zagon projekta in posledične spremembe v mestu na navedenih področjih. 

Poleg delovanja posameznih DS pa se bodo večja medsektorska srečanja izvajala vsak drugi mesec, tako da je naslednje prevideno konec marca 2019.


2.srecanje_Boštjan Selinšek (43).jpg

OBLIKOVANE DELOVNE SKUPINE

DS MREŽA AKTERJEV

Povezovala bo kulturne in turistične akterje ter vzpostavila sistem medsektorske (mrežne) komunikacije in sodelovanja. Oblikovala bo pogoje in kriterije za priključitev mreži, določila načine in pravila sodelovanja akterjev. Mreža akterjev se bo postopoma širila, s tem pa bo DS nenehno iskala načine za učinkovito priključevanje novih akterjev. DS se bo srečevala 1x mesečno.

Povezava do podstrani Mreža / Delovanje mreže

DS PRODUKTI

Na podlagi predhodne analize turističnih trendov in dobrih praks kulturno-turističnih produktov ter kulturno-turističnih vsebin v Mariboru in okolici bo oblikovala prepoznavne integralne turistične produkte (pakete), ki jih bo lansirala na tržišče, ter s prodajo le-teh omogočila finančno vzdržnost mreže. Definirala bo še kazalnike za merljivost učinkovitosti produktov in izvedbene standarde kakovosti izvajalcev storitev. DS se bo srečevala vsaka 2 tedna.

Povezava do podstrani Mreža / Delovna skupina PRODUKTI

DS MARKETING & PR

Na podlagi predhodnih marketinških analiz in dobrih praks bo oblikovala marketinško strategijo za trženje kreativno-turističnih produktov tako, da bo definirala ciljne skupine obiskovalcev ter določila ustrezne marketinške kanale in marketinške aktivnosti. Posebno pozornost bo namenila spletnemu in avtomatiziranemu marketingu. Skozi PR bo različne javnosti sprotno obveščala o dogajanju v mreži/projektu. Spremljala bo učinkovitost marketinških in PR aktivnosti. DS se bo srečevala 1x mesečno.

DS ZAGOVORNIŠTVO

Na podlagi delovanja lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih javnih institucij in služb s področja turizma in kulture ter aktualnih smernic, zakonodaj, strategij in predpisov s področja turizma in kulture bo vzpostavila komunikacijo z oblikovalci politik in odločevalci na lokalni, nacionalni in EU ravni ter tem instancam poročala o izzivih iz sektorja. Tako bo vzpostavila sistem zagovorništva v novo nastali mreži. DS se bo srečevala največ 1 mesečno.

DS FUNDRAISING - TRAJNOST

Posvetila se bo iskanju novih finančnih in materialnih sredstev. Spremljala bo razpise in akterje v mreži o njih obveščala, ob tem pa pomagala pri povezovanju oz. prijavi več partnerjev na določen razpis in jih pri tem usmerjala. S povezovanjem bo lažje nagovarjala potencialne sponzorje, kakor tudi izvajala količinsko večja, skupna naročila, ki bodo pripomogla k optimizaciji stroškov. DS se bo srečevala največ 1 mesečno.

Povezava do podstrani Mreža / Delovne skupine …


2.srecanje_Boštjan Selinšek (23).jpg

VPRAŠALNIK IN ANKETA

Za vas smo izdelali kratek vprašalnik o dogodku, saj bi želeli naše delovanje v prihodnje izboljšati, zato vas vljudno prosimo, da nanj odgovorite. Najdete ga na:

https://goo.gl/forms/j6ReE1R27DFxKv0h1

Poglobljeno in razširjeno anketo namenjeno vsem mestnim akterjem najdete na:

https://www.mariboristhefuture.com/network/#/anketa/
Fotografije z dogodka

Foto: Boštjan Selinšek