PARTNERJI


Društvo Hiša! deluje kot koordinator projekta in medsektorski povezovalec, Center plesa je koordinator na področju kulture, Turistično društvo Maribor je koordinator na področju turizma, Plankton Medija je koordinator za PR in medijske vsebine - fotografijo in video, Društvo za razvoj filmske kulture vodi področje trženja, marketinga in fundraisinga, Zavod za podjetništvo in inovativnost pa vodi nastajanje novih produktov.


Maribor is the Future network; 29.1.2019


Ustanovni partnerji

Društvo Hiša!

vodilni projektni partner; koordinator projekta in medsektorski povezovalec

HIŠA! društvo za ljudi in prostore, ki je del programa Tandem Europe, Actors of Urban Change Robert Bosch Fundacije in članica Mreže za prostor, je organsko rastoča in živeča tvorba, sestavljena iz žil/programov Živa Dvorišča, Živo Mesto, Center grafičnih umetnosti, Rajzefiber in dom lokalnega ulično-gledališkega kolektiva SepateKapate. S svojimi širokim poljem delovanja ter visoko strokovnostjo dela je v Mariboru na mladinskem in kulturnem področju vzpostavila nov modus delovanja, ki temelji na povezovanju in spodbujanju sodelovanj privatnega, javnega in kreativnega sektorja, akterjev z vseh področij mladinskega, kulturniškega in šolskega delovanja, ter nenazadnje s prebivalci mesta. Gradi in razvija lokalne potenciale prostorov in ljudi ter izvaja vsebine, ki smiselno dopolnjujejo obstoječo kulturno-umetniškobponudbo mesta.

Kulturno društvo Center plesa

koordinator na področju kulture

KD Center plesa je društvo, katerega osnovno poslanstvo je vzgajanje plesalcev z odprtimi očmi in telesi, ter ustvarjanje spodbudnega okolja, v katerem imajo mladi umetniki možnost zoreti v osveščene posameznike, ki bodo nekoč temeljno prispevali k razvoju kulturne scene. Kakovostno izvajanje delavnic, ki jih vodijo izobraženi in izkušeni plesni pedagogi, dovršena plesna produkcija, prijazno, sproščeno in kreativno plesno okolje, možnost strokovnega svetovanja mladim ustvarjalcem, vzgajanje plesnega duha, spoštovanje soplesalcev in vseh, ki ustvarjajo, je le nekaj poudarkov delovanja društva. Center plesa deluje na štirih glavnih področjih: odrska produkcija; celoletno izobraževanje v obliki izvajanja kakovostnih plesnih klasov na različnih težavnostnih ravneh; umetniška platforma za mlade z manj priložnostmi ter kulturno-družbeni angažma v obliki intenzivnega vključevanja v lokalne pobude sodelovanja in ustvarjanja skupnih platform za razvoj vseh nevladnih organizacij. 

Turistično društvo Maribor

koordinator na področju turizma

TD Maribor v svoji dolgoletni tradiciji delovanja predstavlja Maribor s posebnim poudarkom na reki Dravi, njeni zgodovini in kulturni dediščini. Osredotoča se predvsem na etnološko dediščino splavarstva kot kulturno nesnovno dediščino, na ureditev nabrežja reke Drave ter organizacijo prireditev, povezanih s splavarjenjem in reko Dravo. S svojim delovanjem ohranja tradicijo uporabe Drave ter izobražuje mlade generacije o njenih posebnostih in pomenu za Maribor in regijo. Tako je med drugim odgovorno za postavitev Dravske učne poti. Povezuje se z domačimi in mednarodnimi društvi, ki se ukvarjajo s trajnostnim turizmom in ohranjanjem ekološke kulturne dediščine, ter Mariborskimi flosarji. Skupaj z njim izvaja in oživlja programe splavarstva in rancarije, ki jih oblikuje v izobraževalno in turistično ponudbo. Njegov širši cilj in namen je v okviru svoje dejavnosti spodbujati in ozaveščati lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri turističnem razvoju kraja, krepiti turistično kulturo, skrbeti za varovanje naravne in kulturne dediščine ter za urejanje in olepševanje okolja. 

Medijsko društvo Plankton

koordinator za PR in medijske vsebine

Medijsko društvo Plankton deluje na področju medijev, narave in kulture, saj je osnovni namen društva ozaveščanje o okolju in naravi skozi različne medijske in kulturne platforme (fotografije, dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ipd.), izobražuje o medijskih vsebinah, skozi različne dogodke in z ustvarjanjem medijskega gradiva izobražuje o življenjskem okolju in s tem vzpodbuja vključenost družbe v odločanje in ravnanje z naravo,  spodbuja razvoj trajnostnega turizma in širi inovativne turistične prakse. Redne dejavnosti društva so: fotografske razstave, izobraževalna predavanja, organizacija izobraževalnih delavnic o fotografiji, udeležba na strokovnih posvetih s področja medijev, fotografije in trajnostnega razvoja, produkcija dokumentarnih in drugih filmov ipd. Med osrednje reference društva sodijo razstava makro fotografij Žuželke na domačem vrtu, izdelava predstavitvenega videa podeželja za občino Starše, izobraževalno-potopisna predavanja o življenju in raziskovanju v Gani, fotografske delavnice o nočni fotografiji, portretiranje ljudi Gosposke ulice v Mariboru, medijska podpora projektu #standupmaratonec, medijska podpora festivalu Sprehodi pod morjem idr.

Društvo za razvoj filmske kulture

koordinator na področju trženja, marketinga in fundraisinga

DRFK deluje na nivoju prikazovanja filmov, filmske teorije in izobraževanja ter pridobivanja filmske infrastrukture, ter tako širi filmsko kulturo v mestu in regiji. Deluje v polju filmskega prikazovanja v povezavi z dialogom o in ob filmu. Aktivnosti društva so bile v začetku usmerjene predvsem v organizacijo filmskih projekcij in pogovorov (Kino Klub, Filozofski večeri, Petki v mestnem kinu …), v zadnjih letih pa so aktivnosti društva širše in vse bolj mednarodno naravnane. V obdobju 2010 - 2014 je društvo kot koproducent sodelovalo pri razvoju mestnega Kina Udarnik in obudilo izkušnjo gledanja filmov na prostem v Mariboru (Udarnik na prostem). V letu 2015 je društvo vzpostavilo Letni kino Piramida, v letu 2017 pa začelo obujati tudi druge lokacije - Letni kino Minoriti, Letni kino Vetrinjski dvor, Letni kino Park. V letu 2017 je organiziralo dva odmevna projekta - Letni kino Minoriti in Festivala ENIMATION. 

Zavod za inovativnost in podjetništvo

koordinator oblikovanja novih produktov

ZIPO si je za osnovo svojega delovanja postavil naraščajoč pomen inovativnosti pri razvoju regije in njenega gospodarstva. Delovanje zavoda temelji na odličnosti in prilagodljivosti spremembam. Zasnovano je kot platforma izkušenih strokovnjakov z različnih ekspertnih področij, ki nudijo kakovostne storitve, pri tem pa sodelujejo z ostalimi organizacijami in eksperti v regiji in v mednarodnem okolju. Poslanstvo zavoda je uvajanje inovativnosti in trajnostnih načel v razvoj regije ter spodbujanje kakovostnega sodelovanja med podjetji, podpornimi institucijami in občinami, s temeljnim namenom povečevanja konkurenčnosti regije. Cilji in načela delovanja so podpora inovativnosti in regijskemu znanju, spodbujanje podjetniške kulture in konkurenčnosti, razvoj javno-zasebnih partnerskih mrež ter trajnostna naravnanost - skrb za uravnotežen gospodarski, družbeni in okoljski razvoj. ZIPO združuje strokovna znanja in izkušnje na področjih javne uprave, programov EU, strateškega načrtovanja, projektnega menedžmenta, razvoja turizma, trajnostnega, regionalnega razvoja in razvoja podeželja, inovativnosti in podjetništva.