DELOVNE SKUPINE


1. DELOVNA SKUPINA  / VZPOSTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE MREŽE

Facilitira in organizira: Rene Puhar

V tej delovni skupini bomo povezovali kulturne in turistične akterje ter vzpostavljali učinkovit sistem sodelovanja, ki bo vodil do "win-win" situacij.

Online platforma kot pomoč pri načrtovanju in izdelavi mreže in produktov

Facilitira: Igor Unuk

Del spletne strani MITF bo namenjen deljenju in širjenju baze uporabnih podatkov. V tem smislu je online platforma kraj, kjer partnerji najdejo:

Konsistentne podatke in resurse o:

 • projektu

 • teamu

 • partnerjih

 • pridruženih partnerjih

 • celotni strukturi mreže Maribor is the future

 • pomembnejših turističnih in kulturnih akterjih v mestu

 • turistični statistiki

 • idealab in ostalih delavničnih izsledkih

 • podrobne resurse o projektu s katerim sodeluje z MITF skupino

Partnerji lahko v online sistem prispevajo:

 • Svoj research/update/ocene/podatke o turističnih in kulturnih akterjih v bazi podatkov

Cilj: delujoča mreža vsaj 20 aktivnih partnerjev iz področja kulture in turizma.2. DELOVNA SKUPINA  / PRODUKTI

Facilitira in odgovarja: Barbara Izlakar

Delovna skupina Produkti predstavlja fizični in merljiv del projekta, ki bo ob uspešni implementaciji zagotavljal vzdržnost le-tega. Cilji in naloge delovne skupine bodo: mapiranje kulturno-turističnih vsebin članov mreže, analiza dobrih praks kulturno-turističnih produktov in turističnih trendov, definiranje ciljnih skupin glede na posamezne vrste produktov, detektiranje potencialnih partnerjev mreže glede na potrebe turističnega trga, oblikovanje modela za sestavljanje prepoznavnih turističnih paketov, definiranje načina oblikovanja prodajne cene, izdelava testnih produktov z merjenjem učinkovitosti po vnaprej določenih kriterijih, izdelava tržnih produktov, definiranje načinov za prilagoditev produktov tujim trgom ter oblikovanje standardov kakovostne izvedbe turističnih storitev. Delovna skupina se bo srečevala vsaka 2 tedna. Zaželeno je, da imajo člani delovne skupine izkušnje z oblikovanjem in prodajo turističnih oz. kulturnih vsebin ter vpogled v zahteve obiskovalcev na turističnem trgu. 

Cilji delovne skupine:

 • ugotoviti, kaj za nas pomenijo produkti kreativnega/kulturnega turizma, tj. natančneje (re)definirati, kar smo znotraj skupine že dognali (poenotili smo se, da morajo naši produkti biti avtentični, unikatni/edinstveni, lokalni, kreativni, zanimivi/zvedavi, veččutni, vključujoči/povezovalni, družbeno odgovorni) - za vsako od naštetih kategorij moramo določiti kazalnike, kaj posamezna kategorija pomeni (npr. avtentično pomeni ____)

 • pozivati na dopolnitve, pregledati in dopolnjevati mapiranje vsebin - katere vsebine iz bazena vsebin, ki jih partnerji v mreži nudijo, se vključujejo v produkte, kot smo jih predhodno definirali (tj. jih želimo) (s pomočjo mreže)

 • določiti vrste produktov, ki jih bomo obravnavali (nadgradnja obstoječih produktov, razvoj integralnih turističnih produktov, razvoj kulturno-turističnih doživetij, organizacija kulturno-turističnih dogodkov ipd.)

 • ugotoviti, na kakšen način bomo produkte oblikovali (začrtati model oz. smernice), ki se nanašajo na:

  • določitev, kaj mora posamezen produkt vsebovati (npr. dediščino, praktični pristop/interaktivnost (hands-on) ipd.), kar bo predstavljalo razlikovalni znak naših produktov

  • prisotnost partnerjev v produktih (kako le-te proporcionalno vključiti v produkte)

  • časovno trajanje paketov

  • kalkulacijo/način oblikovanja prodajne cene (pribitek, provizija ipd.) (s pomočjo skupine za vzdržnost in fundraising)

 • definirati, na kak način se bodo paketi izvajali - določiti modele izvedbe za določene vrste produktov (orodja osebne in neosebne interpretacije; npr. prvoosebna pripoved, demonstracija ipd.)

 • določiti kriterije za preverbo učinkovitosti produkta (skupaj s skupino za izobraževanje in rekleksijo/nadzor, ki se bo vzpostavila kasneje)

 • določiti, kdo lahko izvaja storitve (standardi izvedbe) (skupaj s skupino za izobraževanje)

 • predhodno pregledati oz. izdelati:

  • analizo dobrih praks (nacionalno, globalno)

  • analizo kulturnih/turističnih produktov Mariboru, ki delujejo ali ne delujejo, in dognati, zakaj je temu tako

 • predhodno definirati ciljne skupine, določiti profil kreativnega-kulturnega turista, definirati trende v turizmu, kulturi oz. kreativnem-kulturnem turizmu (s pomočjo marketinga)

 • razmisliti koga oz. katero organizacijo še smiselno vključiti v oblikovanje produktov, ter na katerem področju imamo manko produktov (npr. turizem 4.0)

 • prepoznati trende, zahteve, želje in potrebe trga (s pomočjo marketinga)

 • izdelati testne produkte (prototipe) in jih lansirati na trg ter oceniti njihovo učinkovitost

 • definirati načine za prilagoditev produktov tujim trgom (npr. izvedba gledališke predstave v tujem jeziku, podnapisi ipd.)

Ta skupina se bo tesno povezovala s skupinama mreže in marketinga. Od mreže bo dobivala input - torej seznam oseb/organizacij in njihovih vsebin; z marketingom pa bo skupaj raziskala trg in definirala ciljne skupine, ter mu “oddala” svoj output - to je produkte, ki jih bo slednji tržil preko ustreznih trženjskih kanalov. Z ostalimi delovnimi skupinami se bo srečevala pri vzpostavljanju kriterijev za izvedbo storitev, določitvi cenovne politike in nadzoru.

Glede na akcijski načrt bomo imeli en produkt do marca, tri do maja, pet do junija, sedem avgusta in deset oktobra 2019. V vsakem primeru bomo izdelali več produktov, saj moramo preverjati tudi učinkovitost le-teh. Lahko se bo zgodilo, da kateri izmed produktov ne bo uspešen. Do konca leta 2019 potrebujemo 10 uspešnih produktov.

Prvi sestanek delovne skupine za produkte načrtujemo v januarju. Po akcijskem načrtu bi si morali sestanki slediti vsak mesec. Idealno bi bilo, če bi se člani srečevali enkrat na tri tedne. Zaradi obsega problematike se zna zgoditi, da se bo skupina delila na podskupine oz. da se bo izoblikoval ožji team, ki bo tesneje in pogosteje sodeloval.

V decembru 2018 je tako potrebno določiti, kdo vse bo član delovne skupine, in slednji posredovati dokumente za predpripravo (npr. že izdelane analize, strateške dokumente, primere dobrih praks ipd.), da se z njimi pred pričetkom dela seznani. S tega vidika tudi ni izključen informativen sestanek že v decembru 2018, kjer bi se delovna skupina seznanila z vsem zgoraj zapisanim - torej načinom in cilji dela delovne skupine.

V delovni skupini poleg strokovno podkovane osebe projektnega partnerja potrebujemo nekoga, ki široko pozna vsebine in problematiko kulture v mestu (glasbena, dramska, upodobitvena umetnost, festivali, ipd.); nekoga iz turizma v praksi, ki je že uspešno oblikoval in tržil pakete (kreativnega)kulturnega turizma (ali vsaj turizma na splošno); nekoga, ki ima znanje in smisel za oblikovanje všečnih produktov in kreiranje zgodb; ter najmanj enega entuziasta, ki ima nore ideje in optimistično verjame v uspeh projekta.

Cilj: 10 novih skupnih produktov kreativnega-kulturnega turizma z v mrežo vključenimi partnerji, ki bodo objavljeni na digitalnem portalu3. DELOVNA SKUPINA  / MARKETING

Facilitira in organizira: Luka Vrtovec, dipl. Ekonomist ( specializacija marketing)

"The future of marketing must include a strong emphasis on cultural change. Marketers will need to help their companies be shapers and creators of culture rather than just responding to present consumer needs and behavior."

Vir: https://www.huffingtonpost.com/jure-klepic/how-cultural-marketing-is_b_5815896.html

Delovna skupina “Marketing”, v projektu “Maribor is the Future” se bo ukvarjala predvsem z izdelavo in pripravo marketinških strategij za produkte, ki jih bomo sestavili skupaj s pridruženimi partnerji mreže. Ker se podajamo v predvsem neznano področje ti.: “kreativni kulturni turizem”, bo potrebna konsultacija in sodelovanje z eksperti iz področja kulture ter turizma. Na voljo imamo podporo partnerjev, preko katerih bomo organizirali izobraževanja iz tega področja. V prihodnjih srečanjih delovne skupine bodo torej prisotni ljudje/eksperti(key note speakerji), ki se konkretno ukvarjajo z marketingom na tem področju, kar bo seveda zelo pozitivno vplivalo na razvoj raznih pristopov/strategij, katere bodo kasneje implementirane.

Želje vseh pridruženih partnerjev, tako ožjega, kakor tudi širšega kroga so, izboljšati kvaliteto njihovih storitev (na vseh nivojih), profesionalizacija(kader, kakor tudi končni produkti), boljše pozicioniranje na trgu(lokalnem in tujem), povečanje prepoznavnosti v lokalnem, kakor tudi tujem okolju, razvoj atraktivnih ponudb, ki bodo edinstvene, drugačne, personificirane,izstopajoče, predvsem pa trajnostne. Da dosežemo te želje, je potrebna zelo podrobna analiza trga, trendov, povpraševanj, ciljnih skupin,...Zato smo tukaj mi, da vložimo svoj čas, izkušnje in znanja. Ker sodelujemo s tako velikim številom partnerjev, ki so na področju kulture in turizma že mnoga leta, bo predvsem lažje pridobiti ti.: “sekundarne podatke” le teh, ter jih uporabiti pri vzpostavljanju novih pristopov, kakor tudi pristopov, ki so delovali v preteklosti. To so tudi smernice samega projekta. Trdno zagovarjam pregovor “VEČ GLAV VEČ VE”, in ta projekt nam to zelo dobro omogoča; da se združimo, sodelujemo in pokažemo, da le s skupnimi močmi in znanjem lahko dosežemo izjemne rezultate.

CILJI & NALOGE

Prakticirali bomo horizontalen pristop komuniciranja z vsemi ostalimi delovnimi skupinami, saj bomo od njih pridobili pomembne informacije, ki bodo vplivale na marketinške pristope/strategije (komunikacija z novinarji, spremljanje kulturnih, socialnih, lokalnih, turističnih dogodkov, politične situacije, ekonomskega in gospodarskega stanja, trendov, implementacija  avtomatiziranega marketinga,...).

Konkretno:

 • identificirati delujoče marketinške strategije in jih povezali/vpeljati z našimi,

 • Povezati marketinške pristope sodelujočih

 • Združiti marketing vseh akterjev na efektiven način

 • Določiti ciljne skupine

 • Določiti marketinške kanale

 • Določiti prodajne kanale

 • Pozicioniranje produktov/storitev

 • Ustvariti marketinške kampanje

 • Implementirati “inbound” marketing ( “Inbound marketing je pristop k marketingu, ki je usmerjen v pridobivanje strank s pomočjo vsebine in interakcije, ki je za potencialne kupce relevantna in koristna, ne pa moteča. S pomočjo inbound marketinga kupci najdejo podjetje medtem, ko raziskujejo splet, da bi našli rešitve” Hubspot.)

 • Priprava “contenta” oz vsebin za splet ( zgodbe, fakti, članki, …)

 • Angažiranost pri pridobivanju kvalitetinih A/V vsebin

 • Implementacija le teh na efektivne/produktivne spletne kanale (FB, IG, LinkedIn, Pinterest)

 • analiza/mapiranje že obstoječih, kakor tudi novih odjemalcev/strank/prodajnih kanalov

 • Nadzor in spremljanje konkurence

 • Prepoznavanje dobrih praks na tem področju

 • Priprava vsebin oz določiti “identiteto” znamke za udarne dogodke (ITB, SIW, Festival sprehodov,..)

 • Pridobivanje “feedbacka” uporabljenih marketinških akcij

 • Analize marketinških pristopov

 • Najti in povezati se z primernimi “influencerji”

 • Pridobiti primerne “blogerje”, ki bodo objavljali naše zgodbe

 • Upravljanje socialnih omrežij

 • Prepoznati in uvesti “key wordse”, ki se sistematsko uporabljajo za boljpe pozicioniranje na spletu

 • Implementacija avtomatiziranega marketinga (npr.: https://www.salesmanago.com/ )

 • SWAT analize in dodelovanje le teh

Delovna skupina se srečuje 1x mesečno; ustvarila se bo skupna mejling lista oz komunikacijski kanal, preko katerega se bo obveščalo in pripravljalo na sledeča srečanja.4. DELOVNA SKUPINA  / ZAGOVORNIŠTVO in POZICIONIRANJE

Facilitira in organizira: Katja Beck Kos

Delovna skupina Zagovorništvo predstavlja vertikalno komunikacijo projekta. Cilji in naloge delovne skupine bodo: mapiranje vseh lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih javnih politik, institucij in služb s področja turizma in kulture; zbiranje vseh aktualnih smernic, zakonodaj, strategij in predpisov s področja turizma in kulture, vzpostavljanje komunikacije z oblikovalci politik in odločevalci na lokalni, nacionalni in EU ravni; poročanje tem instancam o izzivih iz sektorja; vzpostavljanje sistema zagovorništva v novo nastali mreži; oblikovanje tekstov/dopisov za zagovorništvo. Delovna skupina se bo srečevala največkrat 1 mesečno, zaželjeno je, da imajo člani delovne skupine izkušnje iz zagovorništva in vpogled v izzive in potrebe akterjev.

Konkretno:

 • Sooblikovanje lokalnih, nacionalnih in eu politik na področju kreativnega turizma/turizma/kulture

 • Sledenje trendom lokalnih, nacionalnih in eu politik na področju kreativnega turizma/turizma/kulture

 • Prepoznavanje problematik akterjev na področju kreativnega turizma/turizma/kulture

 • Oblikovanje spiska vseh zakonodajnih dokumentov za področje turizma in kulture

 • Naslavljanje vseh organov javnih uprav…

 • Omogočanje vključevanja članov mreže v oblikovanje identitete mesta

 • Vzpostavljanje sistema zagovorništva v mreži

 • Vzpostavljanje delovne skupine

 • Srečanja delovne skupine Zagovorništvo

Cilj: 8 trajnostnih delovnih mest, rastoča profesionalna mreža5. DELOVNA SKUPINA - VZDRŽNOST in FUNDRAISING

Facilitira in organizira: Boštjan Selinšek

Namen skupine je pridobivanje sredstev in nudenje podpore za celotno mrežo. Želja je, da si akterji med seboj pomagajo na različne načine kot je deljenje izkušenj, znanja, koriščenja izdelkov/storitev, svetovanja, združevanja pri projektih. Tako bo prišlo do prišlo do spoznavanja akterjev med seboj znotraj mreže, osebne komunikacije in potencialnih novih sodelovanj kot tudi soustvarjanje produktov med akterji. Z boljšim mreženjem bomo tako akterje med seboj spoznali in povezali in oblikovali skupno promocijo/ponudbo (primer: ponudba kulture na Židovskem trgu). Pridobivanje skupnih sponzorje, pomoč pri iskanj le-teh, skupna naročila, pomoč pri iskanju in prijavi na razpise, povezovanje znotraj skupine je nekaj izmed aktivnosti skupine.

Konkretno:

 • Iskali bomo težave s katerimi se akterji najpogosteje soočajo, tako dobili boljši vpogled in lažje definirali način delovanja skupine.

 • Skupaj bomo vodili seznam potencialnih razpisov, akterji ki imajo izkušnje pa bodo lahko podali subjektiven komentar, kaj je potrebno pri razpisu pazit. Do neke mere bomo nudili pomoč pri razpisu in pomagali pri združevanju večih akterjev za razpis (večja veljava, pomoč z referencami). Z združevanjem bodo katerji tudi imeli večjo moč pri pridobivanju občinskih sredstev.

 • Iskali bomo potencialne sponzorje ki bi lahko ponudili brezplačne ali znižane izdelke. Potencialni sponzor bo izpostavljen na dogodkih kjer bodo ponujeni njegovi izdelki. Sponzor bo tako izpostavljen na pri večih raznolikih akterjih. Akterji pa bodo imeli manjše stroške pri organizaciji dogodkov in manj dela z iskanjem sponzorjev.

 • Akterji v mreži ki nudijo določeno opremo za izposojo (brezplačno ali plačljivo) bomo vodili seznam te opreme in jo predali ostalim članom. Tako bo denar iz izposoje ostal znotraj mreže, v primeru da je ta brezplačna pa se zmanjšajo stroški članom mreže. Primeri izposoje: luči, projektor, prostor, stoli..

 • Vodenje evidence za prostovoljce. Kadar bo kateri izmed akterjev potreboval pomoč pri iskanju prostovoljcev mu bomo pomagali ali z vodenjem seznama zainteresiranim prostovoljcem ali s seznamom akterjev ki iščejo prostovoljce. Prostovoljci iz ene organizacije bodo lažje prehajali na druge. (MMS MB razvija aplikacijo za prostovoljce, čakam na sestanek).

 • Potekala bi skupnja izobraževanja ki bi jih pridobili iz tujega financiranja ali prostovoljnega pristopa.

 • Potencialna ideja: delitev znanja znotraj mreže (organizacija x nudi izobraževanje iz oblikovanja organizaciji y ta pa vrne izobraževanje iz marketinga)

 • Skupna medijska promocija (en video ki zajema vse akterje), foto promocija. Mi bomo poslikali in posneli njihove glavne produkte in jih na spletu ponujali in promovirali. Ta promocijski material bodo lahko delili na svoja socialna omrežja ali pa odkupili (cena odvisna od količine in namena).

 • Zanimive izdelke in zgodbe akterjev bomo promovirali s pomočjo PRja. Primer Štajerc in Goodtimersi

 • skupna sponzorstva

 • pomoč pri iskanju in povezovanju na razpisih

 • večja moč na občini pri skupnih projektih

 • support pri iskanju kadra in pomoč pri povezovanju za projekt

 • iskanje prostovoljcev

 • izobraževanja

 • pomoč pri promociji

 • pomoč pri PRju

Cilj: 8 trajnostnih delovnih mest